Voksenrollen.

Vi er en lærende organisasjon og er opptatt av utviklingsarbeid med fokus på voksenrollen og en felles pedagogisk plattform. Vi byr på oss selv, observerer, vurderer, deler og veileder hverandre. Vi reflekterer rundt faglige og etiske problemstillinger, oppdaterer oss og er opptatte av å være tydelige rollemodeller. Barnehagene i Marnardal bruker kvalitetssikringsverktøyet Conexus Insight (Puls) i arbeidet med å heve kvaliteten i barnehagene.

Dybdelæring.

Med dybdelæring forstår vi læring som gir varig forståelse av begreper og sammenhenger innenfor et emne eller kunnskapsområde. Dybdelæring er oppnådd når barna mestrer å relatere nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer. Dybdelæring forutsetter at voksne er varme og grensesettende (autoritative voksne), at barna er aktive i læreprosessen, at barna reflekterer over det de lærer og at barna medvirker.

Dybdelæring karakteriseres gjennom seks former for kompetanse:

 688 f 35642b 5 b 362  417e a 354  1e 293af 2a 3ee

 

«Læring er en livslang prosess. Det viktigste er å lære folk å lære.»  (Peter Drucker)